Privacystatement DigiH B.V.

Op deze pagina treft u het privacystatement aan van DigiH B.V. (“DigiH”). DigiH is dé digitale zorgzoeker en zorgverwijzer, waarmee patiënten en mantelzorgers kunnen zoeken naar (gespecialiseerde) paramedici, eerstelijns zorgverleners en zorg(hulp)winkels. Huisartsen en specialisten kunnen naast zoeken ook verwijzen.

Dit privacystatement verschaft ook informatie over de verwerking van gegevens door ons via de website www.digih.nl.

Door het gebruik van onze website(s) of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?

Als u gebruik maakt van onze diensten en daarvoor rechtstreeks informatie aan ons verstrekt, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Als u via onze website gebruik maakt van de diensten van een zorgverlener en daarvoor rechtstreeks informatie aan de zorgverlener verstrekt, dan is de betreffende zorgverlener verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. In dat geval bepaalt de betreffende zorgverlener de doeleinden en de middelen waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt. In onze overeenkomst met de zorgverlener hebben wij de zorgverlener verplicht om u duidelijke en overzichtelijke informatie te verstrekken op welke wijze de betreffende zorgverlener uw persoonsgegevens verwerkt. Enkel de zorgverlener kan aangesproken worden op de naleving daarvan.

2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of als u (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en alle overige informatie die u (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of bij het maken van een afspraak.

Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:

 • u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
 • uw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren;
 • een zorgverlener voor u als gebruiker te selecteren;
 • met u te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;
 • statistieken over het gebruik van onze website(s) samen te stellen en te analyseren;
 • de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te verbeteren;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Als u gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van u verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:

 • Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
 • IP-adres;
 • Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s);
 • Contactgegevens die worden achtergelaten via het inschrijfformulier en/of contactformulier.

Om uw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen zowel de gebruiker als de zorgverlener namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Cookies
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan vijf (5) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij u graag naar ons cookiestatement.

5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Wij kunnen uw gegevens verder verstrekken aan derden die deze gegevens (in onze opdracht) verwerken:

Zorgverlener(s)
Wij kunnen uw persoonsgegeven met zorgverleners delen als deze zorgverlener uit uw zoekopdracht naar voren komt. Deze specifieke zorgverlener kan vervolgens contact opnemen met u.

Gebruiker(s)
Wij kunnen gebruikers van DigiH (persoons)gegevens verschaffen over zorgverleners. Doorgaans zal dit algemene bedrijfsinformatie zijn, maar we sluiten niet uit dat hier ook persoonsgegevens van paramedici, zorgverleners en/of zorg(hulp)winkels bij zitten.

Externe ICT-leverancier(s)
Met deze organisaties hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op vergetelheid
U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
 • u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken; of
 • u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit (= het overdragen van gegevens)
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

7. Bij wie kunt u terecht?

U kunt op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen of verzoeken heeft in het kader van de gegevensverwerking. Onze gegevens zijn:

Bedrijfsnaam: DigiH B.V.
E-mail: info@digih.nl

8. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op april 2021.