Algemene Voorwaarden DigiH B.V.

Definities

DigiH BV
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DigiH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81522681.

DigiH
het online zoek- en verwijssysteem van DigiH, waar patiënten kunnen zoeken en huisartsen, medisch specialisten zoeken en verwijzen naar (gespecialiseerde) paramedici, Zorgverleners en/of zorg(hulp)winkels in Nederland.

Gebruiker
iedereen (rechtspersonen en natuurlijke personen) die gebruik maakt van DigiH, waaronder (maar niet uitsluitend) patiënten, huisartsen, medisch specialisten, Zorgverleners en zorg(hulp)winkels.

Overeenkomst
iedere overeenkomst die tussen DigiH en de Zorgverlener tot stand komt als gevolg van de registratie van de Zorgverlener in DigiH, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Zorgverlener
De zorgaanbieder, die zich inschrijft als zorgaanbieder in DigiH en als zodanig in DigiH staat geregistreerd. In meervoud aangeduid als Zorgverleners.

Portfolio
het persoonlijke portfolio (account/profiel) van een Zorgverlener of zorg(hulp)winkel in DigiH.

Partijen
DigiH en de Gebruiker samen.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van Zorgverleners in DigiH en voor elk gebruik van DigiH door Gebruiker.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als DigiH hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het specifieke gedeelte waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. DigiH zal dan samen met de Gebruiker een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als DigiH van een Gebruiker niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat DigiH het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

2. Registratie van Zorgverleners in DigiH

2.1  Zorgverleners die gebruik willen maken van, en gevonden willen kunnen worden in, DigiH moeten zich registreren via het inschrijfformulier op de website www.DigiH.nl. Gelijktijdig met de registratie van de Zorgverlener in DigiH (het aangemaakte Portfolio) komt de Overeenkomst tussen DigiH en de Zorgverlener tot stand.

2.2 Registratie in DigiH staat open voor iedere Zorgverlener, tenzij:

a. er sprake is van een (huidige of recentelijke) schorsing van de Zorgverlener door een medisch tuchtcollege;

b.  de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH in het verleden op initiatief van DigiH is beëindigd, ongeacht de reden daarvan;

c. de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH in het verleden door de Zorgverlener zelf is opgezegd of beëindigd, ongeacht de reden daarvan;

d.  de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH naar mening van DigiH schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

DigiH kan in voorkomende gevallen (a t/m d) nadere voorwaarden verbinden aan een registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH of een registratie van een Zorgverlener in DigiH in het geheel weigeren.

DigiH laat enkel de registratie van zorg(hulp)winkels toe op grond van door DigiH zelf nader te formuleren voorwaarden.

2.3 Als DigiH op grond van het vorige lid een registratie van een Zorgverlener in DigiH weigert, dan zal DigiH dit schriftelijk mededelen aan de Zorgverlener. DigiH heeft geen verplichting om een dergelijke weigering nader te motiveren. Als er op dat moment al sprake is van een Overeenkomst, dan kan de weigering van DigiH worden beschouwd als een ontbinding van de Overeenkomst.

2.4 Als DigiH een registratie van een Zorgverlener in DigiH accepteert, dan verkrijgt de betreffende Zorgverlener toegang tot zijn/haar Portfolio.

2.5 Inschrijving geschiedt per Zorgverlener. Er wordt maximaal één Portfolio aangemaakt en geactiveerd per Zorgverlener.

3. Verplichtingen van de Zorgverleners

3.1 De Zorgverlener zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan DigiH heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de registratie en het inrichten van het Portfolio, of waarvan de Zorgverlener behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte registratie in DigiH, tijdig en in de door DigiH gewenste vorm en wijze aan DigiH ter beschikking worden gesteld. De Zorgverlener is in ieder geval verplicht om te allen tijde actuele contactgegevens te communiceren aan DigiH.

3.2 De Zorgverlener is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DigiH ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

3.3 Het is de Zorgverlener niet toegestaan om de rechten en plichten die hij/zij heeft op grond van de Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te vervreemden.

3.4 De Zorgverlener zal:

 • DigiH uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden;
 • DigiH niet aanwenden voor het ontvangen, opslaan of overbrengen van gegevens, documenten of informatie die (enigszins) kan worden beschouwd als obsceen, (be)dreigend, discriminerend, beledigend, smadend of anderszins negatief ervaren kan worden;
 • in het gebruik van DigiH geen gegevens, documenten of informatie ontvangen, opslaan of overbrengen die in strijd is met de vertrouwelijkheid of in strijd is met de openbare orde;
 • in het gebruik van DigiH geen gegevens, documenten of informatie ontvangen, opslaan of overbrengen die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
 • geen virussen overbrengen naar DigiH of derden;
 • ervoor zorgdragen dat een toereikend en actueel antivirusprogramma (incl. firewall) is geïnstalleerd op elk apparaat waarmee toegang wordt verschaft tot DigiH;
 • geen gebruik maken van geautomatiseerde gegevens of software om gegevens, documenten of informatie te onttrekken uit DigiH, tenzij de Zorgverlener voorafgaand hieraan expliciete schriftelijke toestemming heeft verkregen van DigiH.

3.5 De Zorgverlener is nadat deze een verwijzing via DigiH ontvangt verplicht de doorverwezen patiënt zelf te behandelen. Het is niet toegestaan dat de behandeling wordt uitgevoerd door een collega van de Zorgverlener die niet is geregistreerd bij DigIH.

3.6 Het is de Zorgverlener niet toegestaan om de rechten en plichten die hij/zij heeft op grond van de Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te vervreemden. Als de Zorgverlener wil dat een derde (bijvoorbeeld een agentschap) toegang verkrijgt tot zijn/haar Portfolio, dan dient de Zorgverlener hiervoor (voorafgaand) schriftelijke toestemming te vragen aan DigiH. DigiH kan aan deze toegang extra voorwaarden verbinden, o.a. middels het sluiten van een (aanvullende) overeenkomst. De Zorgverlener zal in ieder geval altijd verantwoordelijk zijn voor het handelen en nalaten van deze derde alsof dit handelen of nalaten door de Zorgverlener zelf is begaan.

3.7 De Zorgverlener zal nooit technische voorzieningen die bedoeld zijn om DigiH te beschermen, (laten) verwijderen of omzeilen. DigiH is steeds gerechtigd technische maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen.

3.8 Als de Zorgverlener niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is DigiH gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Zorgverlener wel aan zijn/haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als DigiH als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Zorgverlener. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door DigiH aan de Zorgverlener in rekening worden gebracht.

4. Toegang tot DigiH en gebruik van DigiH

4.1 DigiH verstrekt de Zorgverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot DigiH met eigen Portfolio.

4.2 De Zorgverlener kan zelf een Portfolio aanmaken in DigiH, waarmee hij/zij met een zelf opgegeven geldig e-mailadres en wachtwoord kan inloggen.

4.3 Het Portfolio is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Zorgverlener die het Portfolio heeft aangemaakt en geactiveerd. Als er binnen één praktijk meerdere Zorgverleners gebruik wensen te maken van DigiH dienen deze zich allemaal te registreren.

4.4 De Zorgverlener is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in zijn/haar Portfolio, waarbij de Zorgverlener zich verplicht om te allen tijde te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. DigiH wenst hierbij expliciet melding te maken dat het de verantwoordelijkheid is van de Zorgverlener om onder meer (maar niet beperkt) te handelen in overeenstemming met de toepasselijke anti-spam wet- en regelgeving.

4.5 De Zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten die benodigd zijn om verbinding te maken met, toegang te hebben tot, of anderszins gebruik te maken van DigiH. De Zorgverlener is ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van voornoemde apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten.

4.6 DigiH biedt geen technische ondersteuning en kan niet garanderen dat DigiH op iedere smartphone, computer of apparaat (foutloos) functioneert.

5.Beveiliging en voorkomen van misbruik

5.1 De door of namens DigiH aan de Zorgverlener verstrekte accountgegevens zijn vertrouwelijk en zullen door de Zorgverlener als zodanig behandeld worden. De Zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een vertrouwelijk wachtwoord en voor de geheimhouding hiervan. De Zorgverlener dient het door hem/haar aangemaakte wachtwoord regelmatig te wijzigen, in ieder geval indien en voor zover dit wachtwoord mogelijkerwijs kenbaar geworden kan zijn aan (een) derde(n). De Zorgverlener is verplicht om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.

5.2 De Zorgverlener is verplicht om het verlies of (het vermoeden van) ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord en/of Portfolio door een derde direct schriftelijk aan DigiH te melden en – waar mogelijk – zelf aanvullende maatregelen te treffen. Een dergelijke melding of een dergelijk getroffen maatregel ontslaat de Zorgverlener overigens niet van eventuele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies of ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord en/of Portfolio door derde(n).

5.3 Als DigiH constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik (kunnen) maken van het Portfolio van een Zorgverlener of zich hiertoe toegang kunnen verschaffen, dan heeft DigiH het recht om het Portfolio van de betreffende Zorgverlener onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die DigiH dientengevolge lijdt op de betreffende Zorgverlener te verhalen. DigiH zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan de zijde van de Zorgverlener als gevolg van de door DigiH getroffen beschermings-, beveiligings- of andere maatregelen.

6. Portfolio

6.1 De Zorgverlener kan zelf gegevens wijzigen in zijn/haar Portfolio.

6.2 Zoekopdrachten door Gebruikers en verwijzingen naar de Zorgverlener komt tot stand op basis van het (ingevulde) Portfolio.

6.3 De Zorgverlener staat ervoor in dat zijn/haar Portfolio juist, volledig en up-to-date is. Zo is de Zorgverlener verplicht om o.a. zijn/haar volledige contactgegevens in te vullen, een recente foto te plaatsen en andere door DigiH gewenste informatie in te vullen. Als zich wijzigingen voordoen, zoals een verhuizing van praktijkvoering of verandering van baan of bevoegdheden, dan is de betreffende Zorgverlener verplicht om dit direct, binnen 24 uur, te wijzigen in zijn/haar Portfolio.

6.4 De Zorgverlener is verplicht om de via DigiH ontvangen verwijzingen tijdig en correct te verwerken overeenkomstig de kwaliteitsnormen.

6.5 De Zorgverlener is verplicht om alle door DigiH gevraagde informatie steeds correct en volledig te registreren in zijn/haar Portfolio.

7. Beschikbaarheid van DigiH

7.1 DigiH spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van DigiH, maar biedt hiervoor geen garantie. DigiH streeft ernaar om eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan tot een minimum te beperken.

7.2 DigiH behoudt zich het recht voor om DigiH tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van (gepland of spoed) onderhoud, aanpassing of verbetering van DigiH of om enige reden anderszins. DigiH zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en proberen de Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van een geplande buitengebruikstelling. DigiH zal wegens enige buitengebruikstelling van DigiH nooit tot enige schadevergoeding aan de Gebruiker gehouden zijn.

7.3 Opgegeven termijnen voor een tijdelijke buitengebruikstelling of onderhoud zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen.

7.4 DigiH besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website van DigiH en de vermelding van de Zorgverlener in het zoek- en verwijssysteem. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. DigiH aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

8. Kwaliteitsnormen

8.1 Om een hoge kwalitatieve dienstverlening te borgen, is de Zorgverlener verplicht om de via de DigiH Zorgzoeker ontvangen verwijzingen tijdig en correct op te volgen.

8.2 DigiH vindt het belangrijk dat DigiH een representatief platform blijft. De Zorgverlener zal geen content publiceren of diensten aanbieden via DigiH die in strijd zijn met het Nederlands recht. Daarmee bedoelen we onder andere informatie die als onjuist, smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend kan worden aangemerkt, informatie die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden of informatie die de privacy van andere personen schendt.

8.3 Als er toch informatie als hiervoor bedoeld wordt gepubliceerd of aangeboden via DigiH, dan heeft DigiH het recht om het materiaal te verwijderen of niet langer toegankelijk te maken. Ook kan DigiH de Overeenkomst met de Zorgverlener beëindigen.

8.4 Bij eventuele klachten van patiënten of verwijzers dient de Zorgverlener zijn/haar volle medewerking te verlenen bij het oplossen van die klacht.

9. Uitvoering van de Overeenkomst

9.1 Alle diensten die door DigiH worden verleend in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van DigiH.

9.2 Opgegeven termijnen voor de dienstverlening van DigiH zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient DigiH eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

9.3 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van DigiH nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Zorgverlener of Gebruiker aangeleverde gegevens en informatie.

10. Opzegging, opschorting en ontbinding

10.1 De registratie van de Zorgverlener, en dus de Overeenkomst, geldt steeds voor de duur van 12 maanden. Na verstrijken van een periode van 12 maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

10.2 Iedere Partij kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het contractjaar.

10.3 Als DigiH of de Zorgverlener de Overeenkomst met DigiH, om welke reden dan ook, voortijdig opzegt of beëindigt, dan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding.

10.4 DigiH heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Zorgverlener de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • DigiH ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Zorgverlener de verplichtingen niet zal nakomen;
 • door de vertraging aan de zijde van de Zorgverlener niet langer van DigiH gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • klachten van patiënten over de betreffende Zorgverlener daartoe aanleiding geven;
 • de Zorgverlener niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; of
 • er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van DigiH.

De Zorgverlener is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij DigiH direct of indirect (zijn) ontstaan.

10.5 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van DigiH op de Zorgverlener onmiddellijk opeisbaar.

10.6 In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van de Zorgverlener (langer dan drie maanden), schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Zorgverlener niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het DigiH vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van DigiH tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DigiH op de Zorgverlener zijn in dit geval direct opeisbaar.

10.7 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft DigiH het recht om het account van de Zorgverlener en de daarop ingevoerde gegevens te verwijderen.

11. Overmacht

11.1 DigiH is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

11.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop DigiH geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DigiH niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. DigiH kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat DigiH de Overeenkomst had moeten nakomen.

11.3 DigiH heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

12. Vergoedingen en betaling

12.1 De Zorgverlener is voor DigiH een nader te bepalen vergoeding verschuldigd aan DigiH. De exacte hoogte van de vergoeding wordt per jaar vastgesteld.

12.2  DigiH kan de bij haar geldende tarieven, jaarlijks aanpassen. Een prijswijziging zal ten minste drie maanden voor ingang van de nieuwe tarieven worden gecommuniceerd. Indien de Zorgverlener niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Zorgverlener gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

12.3 Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde en/of overeengekomen vergoedingen.

12.4 De Zorgverlener is de vergoeding jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd. Betaling kan plaatsvinden via iDeal.

12.5 Bij niet of niet-tijdige (vooruit)betaling, wordt het gebruiksrecht en de toegang tot het Portfolio van DigiH geweigerd. Ook kan het Portfolio inactief worden gemaakt, waardoor deze (nog) niet, of niet langer, zichtbaar is voor Gebruikers.

12.6 Als DigiH of de Zorgverlener de Overeenkomst met DigiH, om welke reden dan ook, voortijdig opzegt of beëindigt, dan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding.

12.7 DigiH heeft het recht om de overeengekomen prijs voor het gebruik van DigiH te wijzigen, zonder dat de Zorgverlener het recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden, als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting uit de wet of regelgeving. Als de prijsverhoging niet het gevolg is van een bevoegdheid of verplichting uit de wet of regelgeving, dan heeft de Zorgverlener het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum dat de prijswijziging aanvangt.

12.8 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

12.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Zorgverlener niet op.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Eventuele aansprakelijkheid van DigiH blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

13.2 DigiH en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

 • door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • de (tijdelijke) onbereikbaarheid van DigiH of errors in DigiH;
 • de wijze van het gebruik van DigiH door Gebruiker of derden;
 • de verwijzing die plaatsvindt via DigiH;
 • een (beperkte) betrouwbaarheid of actualiteit op de website van DigiH;
 • het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten in DigiH;
 • omstandigheden die buiten de macht van DigiH liggen.

13.3 DigiH biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van het gebruik van DigiH en de beschikbaarheid van DigiH..

13.4 Het verzorgen van behandelingen door Zorgverleners aan derden, gebeurt altijd voor rekening en risico van de Zorgverlener. DigiH, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die derde(n) of Gebruikers lijden ten gevolge van gebruik van DigiH en de daaruit voortkomende dienstverlening.

13.5 De aansprakelijkheid van DigiH is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Zorgverlener over het laatste contractjaar.

13.6 DigiH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DigiH aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DigiH toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Zorgverlener aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.7 DigiH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als DigiH de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

14. Vrijwaring

14.1 De Zorgverlener garandeert aan DigiH dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart DigiH voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik hiervan.

14.2 Als de Zorgverlener DigiH gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Zorgverlener DigiH voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Zorgverlener en/of derden. Deze vrijwaring geldt uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken die DigiH ontvangt van patiënten i.v.m. de verleende diensten/zorg door de Zorgverlener.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DigiH zich de rechten en bevoegdheden voor die DigiH toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. DigiH behoudt altijd alle rechten van de zorgzoeker en zorgverwijzer van DigiH en de door haar gemaakte plannen, documenten, software, afbeeldingen, tekeningen, animaties en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend DigiH daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

15.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen of DigiH te verwijderen, te wijzigen, te kopiëren en/of na te maken.

16. Onderzoeksplicht en reclamering

16.1 DigiH hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van haar dienstverlening. Als de Zorgverlener toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient de Zorgverlener dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de tekortkoming of het verbeterpunt te melden aan DigiH.

16.2 Het indienen van klachten ontslaat de Zorgverlener nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van DigiH.

16.3 DigiH is niet verplicht om klachten in behandeling te nemen die niet tijdig zijn gemeld.

16.4 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van DigiH en de door DigiH bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

17. Vertrouwelijkheid

17.1 De Zorgverlener verbindt zich – behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem/haar in het kader van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die een Zorgverlener via DigiH van een patiënt ontvangt. De door de Zorgverlener verkregen informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens door DigiH aan hem/haar zijn verstrekt.

18. Privacy

18.1 DigiH is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Gebruiker. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) DigiH een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) DigiH hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Gebruiker; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. DigiH heeft bij het gebruik van DigiH geen toegang tot de persoonsgegevens van andere Gebruikers dan de Zorgverlener.

18.2 De Zorgverlener is ook bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Gebruiker. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) de Zorgverlener een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) de Zorgverlener hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Gebruiker; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

18.3 De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Zorgverlener. De Zorgverlener zal eventuele persoonsgegevens van Gebruikers niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerken. Daarnaast zal de Zorgverlener de Gebruiker zelf goed en overzichtelijk informeren over het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Ook richt de Zorgverlener een procedure in voor het geval dat er sprake is van een data-lek en draagt hij/zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen.

18.4 Zoals vermeld in dit artikel heeft DigiH toegang tot de gegevens van de Zorgverlener. Deze gegevens kan zij rechtstreeks krijgen van de Zorgverlener of worden door derden aan haar verstrekt. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens bestaat geen verplichting om een verwerkersovereenkomst te sluiten aangezien. DigiH stelt voor de verwerking van deze persoonsgegevens zelf het doel en de middelen vast en kan in dit verband worden gezien als verwerkingsverantwoordelijke.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen met DigiH is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DigiH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

19.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.